วารสารฉบับย้อนหลัง

ผลการวิจัย


บทความวิจัย

การแยกแอลกอฮอล์ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยเมมเบรน
กมลพร ไชยนนท์, มาลี สันติคุณาภรณ์ และ ชาญณรงค ์ อัศวเทศานุภาพ
หน้า 1-8

การพัฒนาโปรแกรมคัดแยกรูปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
นิธิภูมิ ยศสอน, ชวลิต แก้วเลิส, ณัฐพงศ ์ ตัณฑนุช และ นภดล อุชายภิชาติ
หน้า 9-15

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเส้นใยจากเห็ด
เจษฎาบัณฑิต แก้วมณี, ชาญณรงค ์ อัศวเทศานุภาพ และ มาลี สันติคุณาภรณ์
หน้า 16-24

การวิเคราะห์ต้นทุนการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองด้วยการสกัดเร่งด้วยสารละลายด้วย แอสเพน พลัส
เจนวิทย์ อภิรักษ์อร่ามวง และ วันวิสาข์ สกลภาพ
หน้า 25-31

การเลือกตั้งโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะชุมชนใน จ.ปทุมธานี โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พรแก้ว บัวเทศ และ วันวิสาข ์ สกลภาพ
หน้า 32-37

การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติ ชนิด SLA ที่มีการควบคุมแบบปิด
ชนิกา พิมลามา, ปรัชญาพร ดวงคำ และ กริช เจียมจิโรจน์
หน้า 38-42

การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น
สุพัฒน์ แก้วส่งศรี และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
หน้า 43-50

การปรับปรุงกระบวนการและการจัดสมดุลสายการผลิตสำหรับสายการผลิตท่อนำความร้อนโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
สุริยาพร ปานทอง และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
หน้า 51-61

การปรับปรุงกระบวนการและการจัดสรรทรัพยากรการผลิตโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับสายการผลิตแบตเตอรี่ชนิดยืดหยุ่น
ณัฐพร ทองเจริญบัวงาม และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
หน้า 62-72

การออกแบบผังโรงซ่อมแซมถังก๊าซโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
สหพล มรรคผล และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
หน้า 74-83

การออกแบบสายการผลิตหลายผลิตภัณฑ์และการวางแผนทรัพยากรด้วยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
กชวรรณ กาจู และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
หน้า 84-92

บทความวิชาการ

การทบทวนบทความโครงสร้างที่มีรอยร้าวโดยใช้การวิเคราะห์การสั่น
ณัฐพงศ ์ คุณละ, รังสรรค ์ วรรณภพ และ ธีร เจียศิริพงษ์กุล
หน้า 93-107

ISSN 2287-0598
บทความวิจัย

การศึกษาการกระจายของสนามไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและกระแสรั่วไหลบนลูกถ้วยฉนวนเปรอะเปื้อน
ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช และ พงศกรณ์ ชูตระกูล
หน้า 1-9

การศึกษาการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระของกรดไขมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันแบบขั้นตอนเดียว
สายสุนีย์ กวีจารุมงคล, ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ และ มาลี สันติคุณาภรณ์
หน้า 10-16

ต้นแบบวัสดุปิดแผลจากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันเซลลูโลสอะซีเตทผสมสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม
ธัญชนก นุชสุภาพ, ทิพวัลย์ บุญเรือง และ พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล
หน้า 17-26

Oxidation of Ground Tire Rubber for Ammonia Adsorbents
Sirinapa Mayod, Sutamma Tanasarn and Supitcha Rungrodnimitchai
หน้า 27-34

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2563 (OR NET 2019)

การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดลำดับรถบรรทุกแช่แข็งภายใต้นโยบายการจัดลำดับงาน
ชวิศ บุญมี และ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
หน้า 35-45

การปรับปรุงวิธีอาณาจักรมดสาหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าแบบมีขอบเขตเวลาและแบ่งส่งสินค้า
ปวิธ ไกรสรนุเคราะห์, รมิดายุ อยู่สุข และ นราภรณ์ เภาประเสริฐ
หน้า 46-53

การกำหนดตำแหน่งรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปริมาณสายเรียกเข้าในแต่ละช่วงเวลา: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
อนุรักษ์ ประจำกลาง, วรรณวิมล รุ่งเรือง, วุฒิภัทร แสงอุทัย และ สุนาริน จันทะ
หน้า 54-63

บทความคัดเลือกจาก The 6th International Conference on Engineering, Energy, and Environment (ICEEE 2019)

Dynamic Initialization of Fixed-speed Pump as Turbines Using Unified Newton-Raphson power-flow Approach
Pattiya Thongkruer, Pichai Aree
หน้า 67-73

Torque-speed Curve of Dc Braking Induction Motors Including Saturation Effect
Pichai Aree and Nakarin Prempri
หน้า 74-78

Electricity Generation and Growth of Hydroponic Chinese Kale in Plant Microbial Fuel Cell
Bunpot Sirinutsomboon, Kritchaya Kuksanthia and Rattanawan Matang
หน้า 79-82

Electrospun Allantoin-loaded Cellulose Acetate Fiber Mats for Wound Dressing Application
Saruta Tangkaravakun, Suchanat Rukiatwattana and Patcharaporn Wutticharoenmongkol
หน้า 83-89

ISSN 2287-0598
บทความวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ สำหรับอุปสงค์แบบอินเตอร์มิทเทนท์
ธีรา ธารีสุชีวกุล และ วรวุฒิ หวังวัชรกุล
หน้า 1 - 7

การพัฒนาระบบของไหลในท่อเพื่อการบริหารและเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน อินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง และ อุปกรณ์ฝังตัว
ณัฐพล เหลืองสันติมิตร, นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร และจุฑามาศ ชุมลักษณ์
หน้า 8 - 13

สมบัติเชิงกลของพอลิบิวทิลึนซัคซิเนตผสมกับเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลังที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจำลองต้นแบบชนิดหัวหลอม
ฐิติพร เซียวสธนกุล, วิรัลพัชร ธีระวิทย์, วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ และ จิรวรรณ คล้อยภยันต์
หน้า 14 - 19

การประยุกต์ DEMATEL เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ธัยธฌา ขุนศักดา และ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
หน้า 20 - 28

การปรับปรุงแบบหล่อถาวรเพื่อการทดสอบการแตกร้าวขณะร้อนของอะลูมิเนียมผสม
ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, ศุภฤกษ์ บุญเทียร, ชลดา ช่วยมี, ปิยณัฐ น้อยโนนทอง, เด่นนภา น้อยไผ่ล้อม, ชินดนัย ชาวไร่นาค และ เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
หน้า 29 - 34

การพัฒนาวัสดุดูดซึมของเสียแมวจากกากมันสำปะหลัง
นิดารัตน์ เชตุใจ, ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ และ มาลี สันติคุณาภรณ์
หน้า 35 - 41

ISSN 2287-0598
บทความวิจัย

การพยากรณ์ปริมาณอาหารไก่โดยการประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิงเส้น กรณีศึกษา ฟาร์มไก่จังหวัดปราจีนบุรี
ณัฐนารี สุขเสกสรรค์, จิรวัฒนา จารัตน์, จุฑามาศ มั่นมาก และ ปวีณญาณ์ จั่นสอน
หน้า 5-10

การเลือกเส้นทางการขนส่งวัตถุอันตราย กรณีศึกษาโรงงานผลิตสารป้องกันกำจัดแมลง
นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์
หน้า 11-19

การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้วิธีฮิวริสติก
วลัญช์กมล ต่อมดวงแก้ว, และ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
หน้า 20-26

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์ผสม
ศักดินนท์ นันทนา และ อรรถพล สมุทคุปติ์
หน้า 27-34

ผลของความต้านทานรากสายดินต่อการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับบนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 115kV
พงศกรณ์ ชูตระกูล และ ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
หน้า 35-42

ISSN 2287-0598
บทความวิจัย

การจำลองกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการไตรรีฟอร์มมิง (Tri-reforming)
สิรภัทร สมจิตต์, เสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร และวรณี มังคละศิริ
หน้า 5 - 12

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแฝดแบบโคเจนเนอร์เรชั่นในช่วงเวลาออฟพีค
ธนากร พิมพ์สิน, วรณี มังคละศิริ และจิตติ มังคละศิริ
หน้า 13 - 20

การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
นภัสรพี ปัญญาธนวาณิช และ มณฑลี ศาสนนันทน์
หน้า 21 - 29

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Engineering, Energy, and Environment (ICEEE) 1-3 November 2017, Arnoma Grand Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand
บทความวิจัย

Solving quadratic assignment problem using linear reformulation model
Wuttinan Nunkaew and Busaba Phruksaphanrat
หน้า 30 - 35

The synthesis of core-shell natural rubber with polymethyl methacrylate
Jiraporn Wongkhat, Tanatchaporn Prathomtong, and Cattaleeya Pattamaprom
หน้า 36 - 41

Influence of Cutting Angle of Indexable Drill to Drilling Performance
Thongchai Pangjundee and Apiwat Muttamara
หน้า 42 - 46

Conversion of Waste Lubricating Oil to Fuels via Catalytic Reaction
Malee Santikunaporn, Snunkhaem Echaroj, Neera Wongtyanuwat, and Channarong asavatesanupapb
หน้า 47 - 52

Economical order picker routing by consideration of travel distance and vehicle energy consumption
Theerawat Rojanapitoon and Jirarat Teeravaraprug
หน้า 53 - 58

Aerostatic Force Coefficient of Bridge Decks by Wind Tunnel Test and CFD
Jirawat Junruang and Virote Boonyapinyo
หน้า 59 - 65

Topological Analysis of an Air Flow Subjected to Electric Field
Tossaphorn Klinmalee and Chainarong Chaktranond
หน้า 66 - 73

Synthesis of gold nanoparticles by using skim natural rubber latex
Palida Pongsanon, Parichat Khonglek, and Panu Danwanichakul
หน้า 74 - 79

Practical Mitigation against Phishing Attacks
Chanathip Namprempre
หน้า 80 - 87

Magnetic field sensing with color centers in a wide-bandgap semiconductor
Preeti Ovartchaiyapong1
หน้า 88 - 91

Water Loss Detection by Using IoT-Based Smart Water Meter and Leakage Localization Technique
Natthapol Watthanawisuth and Nopbhorn Leeprechanon
หน้า 92 - 95

บทความวิชาการ

The planar extraction in image-based 3D point cloud photogrammetry for as-built Building Information Modelling
Krisada Chaiyasarn, Korawit Pleansamai and Chainarong Athisakul
หน้า 96 - 103

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

การเตรียมและคุณสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งสาลี แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพด
พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล, ปัณณธร รุ่งรัตนพร, และจิตนิภา รุ่งเรืองประภา
หน้า 3-9

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งและทดแทนชุดโคมไฟส่องสว่าง
สุธันโชค รักษากลิ่น, สุทิวุธ จรัญญาอ่อน, ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช, และบุษบา พฤกษาพันธ์ุรัตน์
หน้า 10-15

วิธีระบบอาณานิคมมดร่วมกับการค้นหาคำตอบที่ดีเฉพาะที่แบบผสมผสาน สำหรับการแก้ปัญหาการขนส่ง กรณีที่พาหนะขนส่งมีหลายขนาดการขนส่ง อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
สวัสดิ์ ภาระราช และสุพรรณ สุดสนธิ์
หน้า 16-24

ดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวบริษัทมหาชน
เทียนธรรม จุนเจือจาน และจงรักษ์ ผลประเสริฐ
หน้า 25-30

บทความวิชาการ

การจัดการขยะในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอาคาร 14 ชั้น
มณฑลี ศาสนนันทน์ และอุษา วิเศษสุมน
หน้า 31

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

การวิเคราะห์คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องไมโครเวฟ ป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสุญญากาศ
ศิระ เลิศวิริยจิตต์, สุภัชชา นาวารัตน์, ณัฏฐ์ มากุล และสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
หน้า 3-13

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการเกิดขยะจากกรณีศึกษากระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
ธาราทิพย์ ไชยสมคุณ และจงรักษ์ ผลประเสริฐ
หน้า 14-21

อิทธิพลของส่วนผสมและสภาวะอุณหภูมิบ่มที่มีต่อกำลังรับแรงอัดและการหดตัวแบบแห้งของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยระยอง
บุรฉัตร ฉัตรวีระ และวินัย หอมศรีประเสริฐ
หน้า 22-36

แรงดันด้านข้างวิบัติแบบไม่ระบายน􀄬้ำของฐานรากปล่องแบบระนาบ
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และบุญชัย อุกฤษฏชน
หน้า 37-44

บทความวิชาการ

กการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วยกระแสรั่วไหล
ช่อผกา แผลงประพันธ์ และณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
หน้า 45

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์สองมิติของเสาเข็มรับแรงดันด้านข้างในดินเหนียว
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ บุญชัย อุกฤษฏชน
หน้า 3-14

ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายสีย้อมในน้ำโดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมกับแสงยูวี
อภิญญา คำบุศย์ ดวงกมล ด่านวานิชกุล และ ภาณุ ด่านวานิชกุล
หน้า 15-24

กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์เถ้าลอยระยองบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้าภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต
บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ วินัย หอมศรีประเสริฐ
หน้า 25-33

การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อประเมินผลการดำเนินงานจริงในการก่อสร้างถนน
เมธากุล มีธรรม และวชรภูมิ เบญจโอฬาร
หน้า 34-44

การศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพ สินค้านำเข้ากลุ่มสัตว์น้ำปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่
วันวลิต นิธิศมงคล และ จงรักษ์ ผลประเสริฐ
หน้า 45-53

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

สมบัติทางกายภาพและทางกลของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์โปร่งแสง
บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ วินัย หอมศรีประเสริฐ
หน้า 3-10

ความดันด้านข้างวิบัติของกำแพงเสาเข็มเรียงต่อเนื่องในดินเหนียว
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ บุญชัย อุกฤษฏชน
หน้า 11-20

กำลังสภาพไม่ระบายน้ำของฐานรากต่อเนื่องฝังในดินที่รับแรงกระทำทั่วไป
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ บุญชัย อุกฤษฏชน
หน้า 21-32

สมบัติของวัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนพอลิแลคติกแอซิดและกราฟีนที่มีการเติมอีพีโอ
ศรวิษฐ์ ด้วงศรีพัฒน์ อดิศร เตือนตรานนท์ ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ จงรักษ์ ผลประเสริฐ
หน้า 33-41

แบบจำลองระบบสะสมพลังงานอย่างง่ายสำหรับลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด
จักราวุธ เดชวิเศษ
หน้า 42-47

บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านท่อ Antenna เพื่อการบำบัดเนื้อเยื่อมะเร็ง
สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย สุชัย พงษ์พากเพียร และจิตรภาณุ กุลทอง
หน้า 48-58

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติมเถ้าไพโรไลซิสยางล้อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่เติมเขม่าดำ
ภัทราภรณ์ แย้มขยาย ดวงกมล ด่านวานิชกุล และ ภาณุ ด่านวานิชกุล
หน้า 3 - 9

การปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์
อภิวัฒน์ มุตตามระ และ ณิชาภา บุญพิทักษ์
หน้า 10 - 15

การประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยระบบคัมบังสำหรับระบบการป้อนวัตถุดิบของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์โดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ นพพล ศรศิลป์
หน้า 16 - 25

การวิเคราะห์เสถียรภาพของกำแพงกันน้ำในดินเหนียว
สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ และ บุญชัย อุกฤษฏชน
หน้า 26 - 34

The Operation of Direct-contact Condenser at Thermodynamic Equilibrium
Somchart Chantasiriwan
Page 35-39

Lessons from Heartbleed
Chanathip Namprempre
Page 40-49

การบริหารจัดการขยะในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
มณฑลี ศาสนนันทน์
หน้า 50 - 57

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการพาความร้อนและค่าความเข้มข้นของของไหลในวัสดุพรุน : กรณีศึกษาแบบจำลองประเภทไม่สมดุลเชิงความร้อน
เปรมปรียา มณเฑียรทอง, วราภรณ์ กลิ่นบุญ และผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หน้า 3 - 13

การปรับปรุงคุณสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาดีออกซิจีเนชันของนํ!ามันปาล์ม
มาลี สันติคุณาภรณ์
หน้า 14 - 18

การออกแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่เหมาะสม
อิศเรศ ธุชกัลยา
หน้า 19 - 28

การออกแบบชุดถ่ายทอดกำลังแบบเฟืองสะพานกับเฟืองตรงสำหรับการถ่ายทอดกำลังขนาด 5 กิโลวัตต์
อิสระ ศรีวิบูลย์รัตน์ และพินัย ทองสวัสดิวงศ์
หน้า 29-36

การศึกษาเชิงทดลองการกระจายความร้อนและการซึมผ่านของนํ้าร้อนในวัสดุพรุน (เปรียบเทียบชั!นอนุภาคแบบ F-C กับแบบ F-bed และ C-bed)
ฐิติพันธ์ สมถวิล และสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
หน้า 37-43

บทความวิชาการ
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพข้าว
วิบูลย์ เทเพนทร์, นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, เวียง อากรชี และกลวัชร ทิมินกุล
หน้า 44-50

ISSN 2287-0598
ผลงานวิจัย

การวิเคราะห์ปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดยอาศัยการจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ พชร อุไรพงษ์
หน้า 3 - 11

การกำจัดสารอินทรีย์อันตรายในน้ำปนเปื้อนโดยใช้ชิ!นยางธรรมชาติ
ภาณุ ด่านวานิชกุล, สวลี เจริญการ, พอภ์ จำปาทิ และ ดวงกมล ด่านวานิชกุล
หน้า 12 - 20

การออกแบบระบบรู้จำเสียงพูดคำโดดบนเอฟพีจีเอ
ณรงค์ฤทธิ์ แซ่งั่น และ ณรงค์ บวบทอง
หน้า 21 - 30

Solutions to Buoyancy-driven Flow Problem in Square Cavity on Irregular Grids
Somchart Chantasiriwan
หน้า 31 - 40

บทความวิชาการ
Current and Future Prospects for Hydrogen Production from Biomass
Woranee Paengjuntuek
หน้า 41 - 46

การส่งเสริมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที"มีประสิทธิภาพสูงเพื"อการอนุรักษ์พลังงาน
มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ และ ประภัสสร์ วังศกาญจน์
หน้า 47 - 53

ISSN 2287-0598