เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร


หลักการและเหตุผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง มีสื่อหนังสือที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพบทความอย่างเคร่งครัด โดยบทความที่พิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ
1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนข่าวสารด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในสถาบันฯต่างๆ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้อมูลเรื่องราว และความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ความสนใจ เกี่ยวกับวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน ครู อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตการดำเนินงาน
1. วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำวารสารฯในรูปแบบ e-journalและรูปเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาหรือข้อมูลจัดทำเป็นโครงร่างต้นฉบับของวารสารฯ ซึ่งต้องศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. การจัดจ้างพิมพ์วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ โดยจัดจ้างโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด
3. การเผยแพร่วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ หลังจากจัดทำวารสารเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว จะเผยแพร่ในรูปแบบ e-journal และจัดส่งเผยแพร่แจกจ่ายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเป็นห้องสมุดประจำโรงเรียน มหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสาร
ทั้งนี้ เพื่อการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ต้องผ่านการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละสาขา

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่
ราย 6 เดือน 2ฉบับ/ปี คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฏาคม-ธันวาคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากสื่อวารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจได้ง่าย
3. การกระตุ้น เกิดความตื่นตัวและตระหนักในความสำคัญทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เจ้าของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 2287-0598