ข้อแนะนำ

ข้อแนะนำในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์


     วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฏาคม-ธันวาคม จัดพิมพ์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ในประเทศไทยด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้นฉบับบทความ

โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

 • จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชนิดตัวอักษรในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้ตัวอักษร Angsana New ทั้งหมด
 • ความยาวของต้นฉบับจะต้องไม่เกิน 10 หน้า มีจำนวนคำไม่เกิน 10,000 คำ
 • ใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ ความกว้าง 8.25 นิ้ว ความสูง 11.5 นิ้ว
 • รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ระยะห่าง 0.19 นิ้ว
 • กรอบของบทความกำหนดดังนี้ ขอบด้านบน 0.88 นิ้ว ขอบด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว และด้านขวา 0.75 นิ้ว ดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่
โครงสร้างบทความ

เนื้อเรื่องของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อตามลำดับดังนี้

 1. บทนำ
 2. วิธีการการวิจัย
 3. ผลการวิจัยและอภิปราย
 4. สรุป
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. เอกสารอ้างอิง
สถานที่ติดต่อในการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
 1. ส่งบทความในรูปแบบของ Word file (.doc, .docx) ผ่านระบบวารสารออน์ไลน์
 2. ทางอีเมล์ สามารถส่งไฟล์บทความมาที email : tej@engr.tu.ac.th
 3. จัดส่งเป็นเอกสาร 1 ชุดโดยส่งมาที่
  กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ3184
หมายเหตุ ระบบ submit online อยู่ระหว่างปรับปรุง ผู้สนใจส่งบทความ สามารถส่งบทความได้ตามรายละเอียด ข้อ 2 และ 3