หน้าหลัก

***วารสารได้ยุติการตีพิมพ์***

สามารถเข้าไปดูบทความวารสารฉบับย้อนหลังได้

วัตถุประสงค์ของวารสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง มีสื่อหนังสือที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ลิงค์