heaad


News

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา
ร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคมคม

read more»