คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์


ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรณาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองบรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช เจียมจิโรจน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ชวเดชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.มนูกิจ พานิชกุลสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ สุรศักดิ์ เพ็ชรมณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายประสานงานนางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร