heaad


ข้อแนะนำในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์


...............วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฏาคม-ธันวาคม จัดพิมพ์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ในประเทศไทยด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ต้นฉบับบทความ
.........โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
...............- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชนิดตัวอักษรในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้ตัวอักษร Angsana New ทั้งหมด
...............- ความยาวของต้นฉบับจะต้องไม่เกิน 10 หน้า มีจำนวนคำไม่เกิน 10,000 คำ
...............- ใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ ความกว้าง 7.5 นิ้ว ความสูง 10.5 นิ้ว
...............- รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ระยะห่าง 0.19 นิ้ว
...............- กรอบของบทความกำหนดดังนี้ ขอบด้านบน 0.88 นิ้ว ขอบด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว และด้านขวา 0.75 นิ้ว ดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่

.แบบฟอร์มภาษาไทย...............English Template...............แบบฟอร์มส่งบทความ

โครงสร้างบทความ
...........เนื้อเรื่องของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อตามลำดับดังนี้
...............1. บทนำ
...............2. วิธีการการวิจัย
...............3. ผลการวิจัยและอภิปราย
...............4. สรุป
...............5. กิตติกรรมประกาศ
...............6. เอกสารอ้างอิง

สถานที่ติดต่อในการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
...............1) ส่งบทความในรูปแบบของ Word file (.doc, .docx) ผ่านระบบวารสารออน์ไลน์
...............2) ทางอีเมล์ สามารถส่งไฟล์บทความมาที email : tej@engr.tu.ac.th
...............3) จัดส่งเป็นเอกสาร 1 ชุดโดยส่งมาที่
...................กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
...................มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
...................โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ3184


หมายเหตุ ระบบ submit online อยู่ระหว่างปรับปรุง ผู้สนใจส่งบทความ สามารถส่งบทความได้ตามรายละเอียด ข้อ 2 และ 3